فروش و واردات قطعات الکترونیک

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

فروش و واردات قطعات الکترونیک

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

Swift Charts & Progress Bars

[spb_text_block title=”Charts – Large” pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]

[one_fourth]

[chart percentage=’80’ size=’170′ barcolour=’#1bbeb4′ trackcolour=’#baebe8′ content=’fa-bar-chart-o’ align=’left’]

With Font Awesome icon.

[/one_fourth]

[one_fourth]

[chart percentage=’70’ size=’170′ barcolour=’#1bbeb4′ trackcolour=’#baebe8′ content=’70%’ align=’left’]

With percentage.

[/one_fourth]

[one_fourth]

[chart percentage=’60’ size=’170′ barcolour=’#1bbeb4′ trackcolour=’#baebe8′ content=’6/10′ align=’left’]

With “out of 10” rating.

[/one_fourth]

[one_fourth_last]

[chart percentage=’100′ size=’170′ barcolour=’#1bbeb4′ trackcolour=’#baebe8′ content=’Text’ align=’left’]

With text.

[/one_fourth_last]

[/spb_text_block] [codesnippet pb_margin_bottom=”yes” width=”1/4″ el_position=”first”]

[[chart percentage=’80’ size=’170′ barcolour=’#1bbeb4′ trackcolour=’#baebe8′ content=’fa-bar-chart-o’ align=’left’]]

[/codesnippet] [codesnippet pb_margin_bottom=”yes” width=”1/4″]

[[chart percentage=’70’ size=’170′ barcolour=’#1bbeb4′ trackcolour=’#baebe8′ content=’70%’ align=’left’]]

[/codesnippet] [codesnippet pb_margin_bottom=”yes” width=”1/4″]

[[chart percentage=’60’ size=’170′ barcolour=’#1bbeb4′ trackcolour=’#baebe8′ content=’6/10′ align=’left’]]

[/codesnippet] [codesnippet pb_margin_bottom=”yes” width=”1/4″ el_position=”last”]

[[chart percentage=’100′ size=’170′ barcolour=’#1bbeb4′ trackcolour=’#baebe8′ content=’Text’ align=’left’]]

[/codesnippet] [blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block title=”Charts – Standard” pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/2″ el_position=”first”]

[one_fourth]

[chart percentage=’80’ size=’70’ barcolour=’#1bbeb4′ trackcolour=’#baebe8′ content=’fa-bar-chart-o’ align=’left’]

[/one_fourth]

[one_fourth]

[chart percentage=’70’ size=’70’ barcolour=’#1bbeb4′ trackcolour=’#baebe8′ content=’70%’ align=’left’]

[/one_fourth]

[one_fourth]

[chart percentage=’60’ size=’70’ barcolour=’#1bbeb4′ trackcolour=’#baebe8′ content=’6/10′ align=’left’]

[/one_fourth]

[one_fourth_last]

[chart percentage=’100′ size=’70’ barcolour=’#1bbeb4′ trackcolour=’#baebe8′ content=’Text’ align=’left’]

[/one_fourth_last]

[/spb_text_block] [spb_text_block title=”Use any color you like!” pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/2″ el_position=”last”]

[one_fourth]

[chart percentage=’80’ size=’70’ barcolour=’#222222′ trackcolour=’#b8b0a7′ content=’fa-bar-chart-o’ align=’left’]

[/one_fourth]

[one_fourth]

[chart percentage=’70’ size=’70’ barcolour=’#1dd22f’ trackcolour=’#a3d39c’ content=’70%’ align=’left’]

[/one_fourth]

[one_fourth]

[chart percentage=’60’ size=’70’ barcolour=’#07c1b6′ trackcolour=’#c2e0de’ content=’6/10′ align=’left’]

[/one_fourth]

[one_fourth_last]

[chart percentage=’100′ size=’70’ barcolour=’#10c4f7′ trackcolour=’#b1e6f6′ content=’Text’ align=’left’]

[/one_fourth_last]

[/spb_text_block] [codesnippet pb_margin_bottom=”yes” width=”1/1″ el_position=”first last”]

[[chart percentage=’80’ size=’70’ barcolour=’#1bbeb4′ trackcolour=’#baebe8′ content=’fa-bar-chart-o’ align=’left’]]

[/codesnippet] [blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block title=”Progress Bars” pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]

[progress_bar percentage=”75″ name=”Standard” value=”75%” type=”” colour=””]

[progress_bar percentage=”90″ name=”Striped” value=”90%” type=”progress-striped” colour=””]

[progress_bar percentage=”85″ name=”Striped & animated” value=”85%” type=”progress-striped active” colour=””]

[/spb_text_block] [codesnippet pb_margin_bottom=”yes” width=”1/1″ el_position=”first last”]

[[progress_bar percentage=”75″ name=”Standard” value=”75%” type=”” colour=””]]

[[progress_bar percentage=”90″ name=”Striped” value=”90%” type=”progress-striped” colour=””]]

[[progress_bar percentage=”85″ name=”Striped & animated” value=”85%” type=”progress-striped active” colour=””]]

[/codesnippet] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]

[progress_bar percentage=”70″ name=”Enter any value” value=”7/10″ type=”” colour=”#222222″]

[progress_bar percentage=”80″ name=”Choose any color” value=”80%” type=”progress-striped” colour=”#07c1b6″]

[progress_bar percentage=”60″ name=”Striped & animated” value=”text goes here” type=”progress-striped active” colour=”#10c4f7″]

[/spb_text_block] [codesnippet pb_margin_bottom=”yes” width=”1/1″ el_position=”first last”]

[[progress_bar percentage=”70″ name=”Enter any value” value=”7/10″ type=”” colour=”#222222″]]

[[progress_bar percentage=”80″ name=”Choose any color” value=”80%” type=”progress-striped” colour=”#07c1b6″]]

[[progress_bar percentage=”60″ name=”Striped & animated” value=”text goes here” type=”progress-striped active” colour=”#10c4f7″]]

[/codesnippet]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به سبب نوسانات ارز قیمت بعضی اجناس پس از ثبت سفارش باشما هماهنگ میشود

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop