فروش و واردات قطعات الکترونیک

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

فروش و واردات قطعات الکترونیک

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

TXXX-26

نمایش دادن همه 14 نتیجه

 • MATERIAL 26 هسته پودر آهن T10626 زرد سفید با قطر خارجی ۲۷  داخلی ۱۴ رتفاع ۱۱٫۵   میلیمتر از شرکت میکرومتالتیروئید مورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود ۰٫۸ تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس۴تا ۹۰ متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس  بهینه ان کمتراست TOROID FM27

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 26 هسته پودر آهن T13026 زرد سفید با قطر خارجی ۳۳  داخلی ۱۹٫۵ رتفاع ۱۱٫۲   میلیمتر از شرکت میکرومتال تیروئیدمورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود ۰٫۸ تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس۴تا ۹۰ متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس  بهینه ان کمتراست TOROID FM33 COD140108254

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 26 هسته پودر آهن T15726 زرد سفید با قطر خارجی ۴۰  داخلی ۲۴ رتفاع ۱۵   میلیمتر از شرکت میکرومتال تیروئیدمورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود ۰٫۸ تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس۴تا ۹۰ متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس  بهینه ان کمتراست TOROID FM40

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL26 هسته پودر آهن T18426 زرد سفید با قطر خارجی ۴۷  داخلی ۲۴ رتفاع ۱۸٫۱   میلیمتر از شرکت میکرومتال  تیروئید مورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود ۰٫۸ تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس۴تا ۹۰ متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس  بهینه ان کمتراست TOROID FM47

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 26 هسته پودر آهن T225–۲۶ زرد سفید با قطر خارجی ۵۷٫۵ داخلی ۳۵٫۵ رتفاع ۲۶ میلیمتر از شرکت میکرومتالتیروئید مورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود ۰٫۸ تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس۴تا ۹۰ متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس بهینه ان کمتراست TOROID

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 26 هسته پودر آهن T25026 زرد سفید با قطر خارجی قطر خارجی ۶۳  داخلی ۳۱ ارتفاع ۲۵٫۵میلیمتر از شرکت میکرومتال  تیروئید مورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود ۰٫۸ تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس۴تا ۹۰ متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس Voltage Breakdown (min.) 500 Vrms, 60Hz. Limit. 3 mA, 5 s. Package Quantity. 45 Pcs/Box. Winding Table. Coating/Pkg FM63

  بهینه ان کمتراست TOROID

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 26 هسته پودر آهن T3026 زرد سفید با قطر خارجی  میلیمتر از شرکت میکرومتال تیروئید مورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود ۰٫۸ تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس۴تا ۹۰ متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس  بهینه ان کمتراست TOROID

  افزودن به سبد خرید
 • هسته فریت T 300-26Dتیروئید با قطر خارجی ۷۷٫۵  داخلی ۴۸٫۵ رتفاع ۲۶  م م با وزن ۲۷۵ گرم از شرکت میکرومتال  تیروئید مورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود ۰٫۸ تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس۴تا ۹۰ متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس  FM77
  COD14010936

  افزودن به سبد خرید
 • هسته فریت T 400-26تیروئید با قطر خارجی ۱۳۰  داخلی ۷۵ رتفاع ۲۲  م م از شرکت میکرومتال  تیروئید مورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود ۰٫۸ تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس۴تا ۹۰ متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس  FM130

  اطلاعات بیشتر
 • T520-26

  8,000,000ریال

  هسته فریت KT520-26D تیروئید با قطر خارجی ۱۳۳ داخلی ۷۸ رتفاع ۲۱ م م از شرکت میکرومتال تیروئید مورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود ۰٫۸ تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس۴تا ۹۰ متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 26 هسته پودر آهن T6026 زرد سفید با قطر خارجی  میلیمتر از شرکت میکرومتال تیروئید مورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود ۰٫۸ تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس۴تا ۹۰ متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس  بهینه ان کمتراست TOROID

   

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 26 هسته پودر آهن T6826 زرد سفید با قطر خارجی  میلیمتر از شرکت میکرومتال تیروئید مورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود ۰٫۸ تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس۴تا ۹۰ متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس بهینه ان کمتراست TOROID

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 26 هسته پودر آهن T8026 زرد سفید با قطر خارجی ۲۰ داخلی ۱۲ رتفاع ۶٫۵  میلیمتر از شرکت میکرومتال تیروئید مورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود ۰٫۸ تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس۴تا ۹۰ متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس بهینه ان کمتراست TOROID FM20

   

  افزودن به سبد خرید
 • MATERIAL 26 هسته پودر آهن T80۲۶ زرد سفید با قطر خارجی ۲۰ داخلی ۱۲ رتفاع ۱۰  میلیمتر از شرکت میکرومتال تیروئید مورد استفاد سلف ها باچگالی شارز بالا حدود ۰٫۸ تسلا مقدار نفوذ پذیری مغناطیس۴تا ۹۰ متغیر است هرچه مقدار نفوذپذیری بیشترشود فرکانس بهینه ان کمتراست TOROID FM20

  افزودن به سبد خرید

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop